وحيد فرانه کارشناس تربیت بدنی وعلوم ورزشی - نویسنده ::: وحید فرزانه وحيد فرزانه
کارشناس تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

بسمه تعالي

 

طرح تحقيق

مقدمه

تربيت بدني فرايندي است آموزشي – تربيتي كه هدف آن بهبود بخشيدن به اجرا و رشد انسان از طريق فعاليتهاي جسماني است . تعريف فوق برداشتي است كلي از تعليم و تربيت كه نشاندهنده فرآيند مستمر يادگيري و تكامل كلي در طول زندگي است . تربيت بدني شامل كسب و پردازش مهارت هاي حركتي ، توسعه و نگهداري آمادگي جسماني براي تندرستي و سلامت ، كسب دانش علمي درباره فعاليتهاي جسماني و تمرين و توسعه تصور ذهنيت از فعاليتهاي جسماني به عنوان وسيله اي براي بهبود اجرا و عملكرد انسان است .

تربيت بدني نه تنها به فوايد جسماني حاصل از شركت در فعاليتهاي بدني توجه دارد بلكه بالا بردن دانش و آگاهي و ايجاد موقعيت هاي مناسب براي يادگيري و فعاليت مداوم را نيز مورد توجه قرار مي دهد . براي عينيت بخشيدن به فوايد تربيت بدني ، مربيان بايد در تدوين برنامه هاي كامل و انتخاب آگاهانه فعاليتها كوشا باشند تا از طريق نهايت استفاده نصيب دانش آموزان گردد .
امروزه برنامه هاي كامل تربيت بدني ، در رده هاي سني آموزشگاهي قابل برنامه ريزي هستند . برنامه تربيت بدني با نظارت و هدايت افراد و مربيان ورزش زندگي دانش آموزان را پربار مي سازد . توجه اساسي تربيت بدني و ورزش به فعاليتهاي جسماني توام با قوانين و مقررات است كه افراد به وسيله آن با يكديگر به رقابت مي پردازند .
اصطلاح غني سازي تربيت بدني و ورزش تمام برنامه ها از برنامه هاي آموزشگاهي تا برنامه هاي مدرن در موقعيت ها و رده هاي سني مختلف را در بر مي گيرد و به عوامل موثر بر كسب و اجراي مهارتهاي حركتي سازمان يافته ، مراحل يادگيري و روش تسهيل ياد گيري و عوامل موثر بر تكامل قابليتهاي حركتي پايه مي پردازند .

 تعريف مسئله

در اين پژوهش براي رسيدن به شيوه هاي مطلوب جهت غني سازي درس تربيت بدني پرسشنامه اي در خصوص نحوه اجراي برنامه هاي درس تربيت بدني در بين دبيران ورزش و دانش آموزان توزيع گرديد .
اين پرشش نامه حاوي سئوالاتي در خصوص شيوه ها و مراحل اجراي برنامه هاي تربيت بدني در ساعت ورزش ، حضور فيزيكي ، داوري ، انضباط ، مشاهده ، اجرا ، تربيت بدني ، ارزشها و زيانها موجود ، كيفيت و پيشرفت را مورد بررسي قرار داده موفقيت و هدف آموزش را با تجزيه و تحليل عوامل همچون سن ، ميزان تجربه دانش موزان ، مراحل يادگيري ، محتواي درس ، سطح فعاليت منابع در دسترس مانند وسايل تجهيزات و فضا ، تعداد دانش آموزان ، زمان در دسترس و ويژگي ها و نگرش معلمان تربيت بدني  مورد كندو كاش قرار داده تا در نهايت به نتيجه گيري معقول و منطقي در خصوص نحوه برنامه ريزي و اجراي فعاليتهاي ورزشي در مدارس برسيم .

 ضرورت و اهميت تحقيق

برنامه هاي ورزشي آموزشگاهها بخش عمده تجارت آموزشي هزاران دانش آموز در دبيرستانها است ، با اين حال در اغلب موارد اين برنامه ها بايد اصلاح شوند . بعضي از اين برنامه ها ارتباط بسيار ضعيفي با فرايند تعليم و تربيت دارند . براي اجراي صحيح برنامه ها و اهداف تربيت بدني در آموزشگاهها با امكانات و بودجه بسيار ناچيز و تعداد زياد دانش آموزان چه روشهايي مناسب است ؟ و چگونه بايد برنامه ريزي نمود ؟ مربيان تربيت بدني در پست هاي ورزشي مدارس بايد از چه شيوه هايي براي گسترش امر ورزش استفاده نمايند ؟
تغييراتي كه در تربيت بدني امروزي مشهود است نتيجه نظريه هاي جديد و شگفت انگيز نيست بلكه حاصل رويدادهاي سه ايده تربيتي است كه روانشناسي نوين تاكيد زيادي بر آنها دارد . اين سه ايده عبارتند از : كمال شخصيت ويژه دانش آموز ، تاثير فعاليت و تجربه در روند فراگيري مي باشند كه اين امر هيچگاه حادث نخواهد شد جز آنكه در برنامه ريزي و اجراي درس تربيت بدني در مدارس تغييرات اساسي به وجود آوريم .
درس تربيت بدني در زنگ ورزش زماني با ارزش است كه ايده مشخصي از هدف فعاليت را در ازهان به وجود آورد . پس در غني سازي برنامه هاي تربيت بدني در آموزشگاهها بايد ديد كه در ساعات درس ورزش روش تدريسي خاصي ارائه مي گردد ؟ در انتخاب روش تدريس و غني سازي ساعت ورزش به هدف كلي آموزش توجه      مي شود ؟ و در انتخاب شيوه تدريس به نظرات دانش آموزان توجه دارند .
در اين تحقيق سعي مي شود با استفاده از يافته هاي قبلي بررسي هاي دقيقي بر روي اين موضوع صورت گيرد ، با اجراي صحيح برنامه هاي غني سازي درس ورزش در مدارس طوري كه دانش آموزان بازخورد اجراي آن را دريافت نمايند ، مي توان به اهداف اصلي شيوه هاي غني سازي درس تربيت بدني در ساعات ورزش با همكاري مربيان و ايجاد يك وضعيت ذهني صحيح در متعلم ، وجود تسهيلات مناسب و ايجاد زمينه فكري مطلوب در دانش آموزان براي درك و شناخت موقعيت مي توان خلاء هاي موجود در اين زمينه را برطرف نمود .
اميد است بدين وسيله راهكارهاي مفيد و موثري جهت هر چه پربار تر نمودن درس تربيت بدني در ساعات ورزش در اختيار مسئولين و برنامه ريزان آموزشي قرار گيرد .

فرضيه هاي تحقيق

1-   ويژگيهاي رفتاري دبيران ورزش در شيوه هاي غني سازي درس تربيت بدني تاثير معني داري دارد .

2-   فضا و امكانات و تجهيزات ورزشي در شيوه هاي غني سازي درس تربيت بدني تاثير معني داري دارد .

3-   روش تدريس تربيت بدني و ورزش در شيوه هاي غني سازي درس تربيت بدني تاثير معني داري دارد .

4-   برنامه ريزي آموزشي در شيوه هاي غني سازي درس تربيت بدني تاثير معني داري دارد .

5-   نحوه نظارت و ارزشيابي از ساعات ورزش مدارس در شيوه هاي غني سازي درس تربيت بدني تاثير معني داري دارد .

6-    برگزاري مسابقات ورزشي در شيوه هاي غني سازي درس تربيت بدني تاثير معني داري دارد .

7-   توجه به بودجه و سرانه ورزشي مدارس در شيوه هاي غني سازي درس تربيت بدني تاثير معني داري دارد .

8-  تامين نيازهاي شخصيتي و رواني دبيران ورزش و دانش آموزان در شيوه هاي غني سازي درس تربيت بدني تاثير معني داري دارد .

9-   توجه به وضعيت دانش آموزان در شيوه هاي غني سازي درس تربيت بدني تاثير معني داري دارد .

متغيرهاي تحقيق

در اين تحقيق پرسشنامه ويژه اي كه حاوي سئوالاتي در خصوص بررسي شيوه هاي غني سازي درس تربيت بدني در مدارس مي باشد و در بين جامعه آماري نمونه دبيران ورزش مرد و دانش آموزان پسر توزيع مي گردد ، به عنوان متغيرهاي مستقل و     شيوه هاي غني سازي درس تربيت بدني به عنوان متغيرهاي وابسته معرفي مي شود .

محيط پژوهش

كليه دبيرستانهاي پسرانه شهرستانهاي اهواز كه به جامعه آماري نمونه تحقيق در بين آنها انتخاب گرديده ، به عنوان محيط پژوهش معرفي مي گردند .

الف : محدوديتهاي قابل كنترل

1-  پرسشنامه ويژه دبيران ورزش و دانش آموزان مشتمل بر سئوالاتي در خصوص نحوه ارائه و اجرا و برنامه ريزي مطلوب درس تربيت بدني در دبيرستانهاي پسرانه اهواز است .

2-   اين تحقيق تنها بر روي دبيران ورزش مرد و دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهرستان اهواز انجام گرديد .

 ب : محدوديتهاي غير قابل كنترل

1-   انتخاب جامعه آماري نمونه دانش آموزان و توجيح و تشريح اهداف تحقيق .

2-  برخورد نمودن به زمان امتحانات پايان ترم دانش آموزان كه اين امر باعث گرديد كه كار توزيع پرسشنامه و جمع آوري اطلاعات با مشكل مواجه گرديد .

3-  تفاوت در سطح نگرش دانش آموزان به موضوع تحقيق باعث مي گردد كه برخي از آنها با مسئله به سادگي برخورد ننمايند .

4-  به خاطر اينكه پيش بيني مي گرديد كه تعدادي از پرسشنامه ها باز گردانده نشوند و يا اينكه به آنها پاسخ داده نشود ، تعداد بيشتري نمونه انتخاب گرديد تا در نهايت امر نتيجه گيري با مشكل مواجه نشويم .

5-   نوع پاسخ دانش آموزان به سئوالات پرسشنامه از محدوديت ديگر تحقيق بود .

6-  پراكندگي جغرافيايي آموزشگاههاي محل خدمت دبيران ورزش جهت توزيع و جمع آوري پرسشنامه ها و بيان اهداف تحقيق از ديگر محدوديت ها بود .

7-  نوع پاسخ و نحوه برخورد با محتواي سئوالات پرسشنامه ها توسط دبيران ورزش از ديگر محدوديت هاي اين تحقيق بود .

جامعه آماري تحقيق

تمامي دانش آموزان پسر در دبيرستانهاي اهواز در سطح نواحي چهارگانه آموزش و پرورش كه بالغ بر 40000 نفر در سال تحصيلي 78-79 مي باشند و كليه دبيران ورزش مرد شاغل در نواحي چهارگانه جامعه آماري اين تحقيق را تشكيل مي دهند .

نمونه تحقيق

1-  بمنظور اينكه نتايج حاصل از اين تحقيق داراي اعتبار بالايي باشد و عنايت به اين موضوع كه تعداد كل دبيران ورزش مرد شاغل در نواحي چهارگانه آموزش و پرورش اهواز بالغ بر 50 نفر مي باشد ، كليه آنها به عنوان جامعه نمونه انتخاب گرديدند .

2-  براي انتخاب جامعه نمونه دانش آموزي ، ابتدا كل دانش آموزان چهار ناحيه را در ازاي تقريباً هر 4000 نفر يك مدرسه جمعاً 10 مدرسه و از هر مدرسه 20 نفر از طريق دفاتر آمار آموزشگاهها بصورت تصادفي چند مرحله اي انتخاب گرديدند .

روش تحقيق و روش آماري

اين تحقيق كه از نوع توصيفي مي باشد ، به شكل ميداني انجام شده و براي برنامه ريزي شيوه هاي غني سازي درس تربيت بدني در مدارس و رسيدن به نتايج مشترك براي ارائه يك طرح درس واحد كه مشخصات يك برنامه پربار جهت غني سازي درس تربيت بدني را داشته باشد ، اطلاعات مورد نياز خود را با استفاده از پرسشنامه جمع آوري و به شرح زير به بررسي و تجزيه و تحليل آن مي پردازد .

1-  پاسخ هاي مختلف افراد جامعه تحقيق پس از جمع بندي در جداولي به صورت فراواني هاي ساده و درصدي مشخص شده اند .

2-   براي استنباط و استنتاج بهتر از داده هاي بدست آمده از نمودارهاي ميله اي استفاده شده است .

3-   جهت بررسي روابط بين متغيرها و تجزيه و تحليل يافته ها از آزمون مجذور كاي   ( x2 ) استفاده شده اند .

   ابزار جمع آوري اطلاعات

1-   دفتر آمار آموزشگاهها كه براي انتخاب تصادفي حجم نمونه دانش آموزي مورد استفاده قرار مي گيرد .

2-   ليست آماري معلمان ورزش استان جهت انتخاب حجم نمونه دبيران ورزش مورد استفاده قرار مي گيرد .

3-  پرسشنامه ويژه دبيران ورزش و دانش آموزان حاوي 45 سئوال براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز اين تحقيق است .

 تعريف اصطلاحات و واژه ها

1-  تربيت بدني : فرايندي است آموزشي – تربيتي كه هدف آن بهبود بخشيدن به اجرا و رشد انسان از طريق فعاليت هاي جسماني است .

2-  ورزش : يك فعاليت رقابتي نهادينه شده كه مستلزم كاربرد نيروي جسماني شديد و يا استفاده از مهارتهاي جسماني پيچيده است .

3-  برنامه ريزي آموزشي : يكي از جنبه هاي مديريت است و آن پويشي است در راستاي تعيين نوع برنامه تربيت بدني و فعاليتهاي مربوط به آن .

4-  طرح درس : اصول برنامه ريزي ، تنظيم محتواي درس ، سازماندهي و آماده سازي دانش آموزان براي يادگيري ، حل معقول ناسازگاريهاي رفتاري در كلاس ، ايجاد انديشه منطقي و اخلاق مطلوب در دانش آموزان ، گروه بندي آنها بر اساس توانايي و توجيه و تشريح برنامه .

5-   يادگيري : تغيير حالت دروني يادگيرنده و نتيجه آموزش ، تجارب ، مطالعه و يا تمرين .

6-    شاگرد محوري : شيوه تدريس غير مستقيم كه در آن شاگرد تصميم گيرنده اصلي است .

7-  غني سازي : تدارك ابزار اساسي براي خودآموزي و ايجاد زمينه هاي مناسب جهت كسب مهارت ، دانش و ابداع استانداردهايي جهت نظارت .

8-  روش تدريس : تركيبي از برنامه ريزي و سازماندهي تجارب آموزش و نيز موفقيت معلم در انتقال محتواي درس مورد نظر .

9-  شيوه تدريس فرماني : نوع فعاليتها ، نحوه و زمان اجرا از طرف معلم تعيين شده و در واقع معلم تصميم گيرنده مطلق در اداره و سازماندهي كلاس است .

10-    شيوه تدريس تمرين : شرح و نشان دادن حركت يا فعاليت با استفاده از وسايل سمعي و بصري و يا به وسيله معلم و پاسخ و پرسش و رفع اصلاح حركات و توجيه دانش آموزان .

11-    شيوه تدريس دو جانبه يا ارتباطي : ارتباط دانش آموز در زمينه هاي تمرين ، ارزيابي بازخوردهاي اصلاحي با تصميم گيري و نظارت معلم .

12-    شيوه تدريس تكليف : تعيين نوع فعاليت و محتواي آن توسط معلم و دادن فرصت به دانش آموزان در ارتباط با تصميم گيري در زمينه انجام آن .

13-    شيوه تدريس كشف هدايت شده : برنامه ريزي نوع و روشهاي انجام حركت توسط معلم و تمركز روي بهترين روشهاي حركتي منجر به كسب مهارتها توسط دانش آموزان ( از يك راه ) .

14-    شيوه تدريس حل مشكل : برنامه ريزي نوع و روشهاي انجام يك حركت توسط معلم و تمركز روي بهترين روشهاي حركتي منجر به كسب مهارتها توسط دانش آموزان ( از راه هاي مختلف ) .

15-    شيوه تدريس كشف حركت : نحوه انجام هر حركت با نظر و تمايل و خواسته دانش آموز با كمترين نظارت برگزار مي گردد .

16-           ويژگي هاي رفتاري : مجموعه عملكرد فراگير بعد از ارائه موضوع يا نظريه .

17-    نظارت و ارزشيابي : سنجش تدريجي از عملكرد افراد است كه ضمن رفع نواقص در تقويت نكات مثبت موثر افتد .

18-    تامين نيازهاي شخصي رواني : ايجاد زمينه هاي ارتباط آموزش و مشاركتي ، تشويق و تنبيه و تجزيه و تحليل شيوه هاي رفتاري .

19-    وضعيت : تجزيه و تحليل شيوه هاي رفتاري و آموزشي ، توجه به سن ، استعداد خواسته ها و علائق ، سرعت يادگيري ، توانايي هاي جسماني و اصل تفاوت هاي فردي است .

20-          بودجه : عبارت است از پيش بيني برنامه هاي مالي آينده بر اساس سطح فعاليت معين .

21-          سرانه : عبارت است از درآمد تقسيم بر تعداد نفرات .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 13:1  توسط وحید فرزانه | 
 
وحيد فرزانه
وحيد فرزانه